Success in Learning

Przygotowanie na przysz?o?? Student Loan Consolidation

Groshan Fabiola asked:

zad?u?enia kredyt studencki od wielu kredytodawców jest ci??arem, ?e wielu absolwentów z. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e konsolidacja kredytów studenckich jest dost?pna zarówno dla programów federalnych i prywatnych kredyt studencki. To nie jest dobry pomys?, jednak do konsolidacji zad?u?enia po?yczki studenckiej zarówno kredytodawców federalnych i prywatnych;. Powinny one zosta? skonsolidowane oddzielnie
student po?yczki konsolidacji Federalnej pewne korzy?ci na prywatne konsolidacji kredyt studencki na kilka powodów. Istniej? trzy g?ówne powody, dla federalnych kredyt konsolidacyjny, które s?, aby zablokowa? stop? procentow?, uproszczenie finansów i ni?szych miesi?cznych p?atno?ci. Po konsolidacji sprawozda? finansowych po?yczki studenckiej, kredytobiorców wystarczy zrobi? jednorazowo po?yczki studenckiej ka?dego miesi?ca. Jest to o wiele ?atwiejsze do zapami?tania, do dokonywania p?atno?ci w terminie, bez konieczno?ci równowagi wielokrotnych p?atno?ci.
Kredytobiorcy
mo?e roz?o?y? sp?at? federalnych kredytów studenckich na a? 30 lat, a oprocentowanie tych kredytów studenckich jest zwykle bardzo niskie. Wyniki kredyt studencki konsolidacji Federalnej w jednolitej stawki o sta?ym oprocentowaniu gwarantowane przez ca?y okres kredytu, wi?c nie trzeba si? martwi? o wahania kursu z rynku. Oprocentowanie federalnych kredyt konsolidacyjny jest okre?lana przez wa?onej stawki kredytów studenckich, które s? konsolidowane. Rz?d ustali? limit wysoko?ci 8,25 proc federalny kredyt studencki konsolidacji.
Wszystkie federalnych kredytów studenckich s? uprawnione do konsolidacji, ale najlepsze stopy procentowe s? dost?pne, gdy s? one w ich okresy karencji, a nie w sp?aty. Nie ma minimalnego salda, historii zatrudnienia lub cosigner potrzebne do zakwalifikowania si? do federalnych konsolidacji kredyt studencki. Stosowanie si? do federalnych kredyt konsolidacyjny jest bezp?atny i kredytobiorców nie musz? przechodzi? przez kontrol? kredytow?.
Ona jeden lub dwa miesi?ce federalny kredyt studencki konsolidacji do wprowadzenia w ?ycie, w którym student czasie sp?aty kredytu rozpocznie si?. Dost?pne s? cztery opcje student sp?aty kredytu, które s? standardem, z podzia?k?, uzale?nionych od dochodów i rozszerzone. Absolwent jest gdzie zwrot p?atno?ci stopniowo zwi?ksza si?, uzale?nionych od dochodów sp?aty gdy p?atno?ci dokonywane s? na podstawie rocznych dochodów, a przed?u?ony sp?aty gdzie p?atno?ci odcinku przez d?u?szy okres czasu. Nie ma te? kary przedp?aty na federalnych kredyt konsolidacyjny.
To troch? wi?cej ró?nych konsolidacji zad?u?enia prywatnego kredyt studencki, ale g?ówn? zalet? jest to samo. Jest o wiele ?atwiej jednorazowo po?yczki studenckiej w ci?gu miesi?ca ni? na sp?at? ró?nych kredytów oddzielnie. Mo?liwe jest równie? uzyskanie sta?ej stopie procentowej i poprawi? swoje zdolno?ci kredytowej poprzez mniej rachunków otwartych. Prywatny kredyt konsolidacyjny jest nieco trudniejsze do uzyskania ni? federalnych kredyt konsolidacyjny, though. W celu zakwalifikowania si?, trzeba by? obywatelem USA, przej?? kontrol? kredytowych i cz?sto zap?aci? niewielk? op?at? za z?o?enie wniosku.
Warunki ró?ni? si? znacznie wi?cej prywatnych kredyt studencki konsolidacji ni? federalnych kredytów studenckich konsolidacji. Jest kilka rzeczy, które wszyscy zainteresowani w prywatnych kredyt konsolidacyjny powinny rozwa?y?, cho?, w tym przepadkiem indywidualne korzy?ci z oddzielnych rachunków kredytowych. Niektórzy kredytodawcy mog? równie? rozszerzy? zakres zmiennej stopy procentowej, a nie sta?y jeden. Kredytobiorcy mog? tylko konsolidacji zad?u?enia prywatnego kredytu studenckiego raz i nigdy nie mo?e "un-konsolidacja" ich kredytów studenckich.
Kiedy studenci i absolwenci odrobi? lekcje, mog? w pe?ni wykorzysta? ich zad?u?enia po?yczki studenckiej przez kredyt konsolidacyjny. Jest kilka ró?nic mi?dzy federalnych i prywatnych po?yczek studenckich, w tym sposoby ich konsolidacji. Ka?dy student, który jest bliski uko?czenia studiów lub który niedawno uko?czy? zdecydowanie powinni spojrze? w swoje mo?liwo?ci kredyt studencki konsolidacji, mo?e by? najlepszym sposobem na zapewnienie sta?ej przysz?o?ci finansowej
Aby uzyska? wi?cej ?rodków o kredyt konsolidacyjny, a nawet. Szko?a o konsolidacji kredytu, a zw?aszcza o kredyt studencki nale?y przejrze? te linki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *